Zapytanie ofertowe - KOORDYNATOR PROJEKTU "Gops Miłkowice - nowe otwarcie"

Kategoria: Ogłoszenia - praca
Utworzono: środa, 04 wrzesień 2019 11:50
Poprawiono: środa, 04 wrzesień 2019 12:15
Odsłony: 182

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z pózn. zm.)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach w związku z realizacją projektu  ,,Gops Miłkowice- nowe otwarcie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji:
 KOORDYNATORA PROJEKTU

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień  Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto oraz zasadą konkurencyjności.

więcej...

DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu