Copyright 2020 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach

Kryterium dochodowe

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe.

Pomoc skierowana jest do osób o najniższych dochodach. Aby ją otrzymać nie można przekraczać poniższych kwot.

Wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł

Wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - 514 zł

Należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w marcu, trzeba przedstawić dochód z lutego. Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny (np. zarobki, renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych – to tylko przykłady – uwzględnianych dochodów może być więcej). Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia. Do dochodu nie wlicza się również:

  • kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie, innym osobom (spoza rodziny),
  • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz świadczeń w naturze,
  • świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
  • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. (chodzi o zapomogę, którą wiosną 2007 r. wypłacono emerytom i rencistom, aby wynagrodzić brak waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych).

Należy pamiętać, że kryterium dochodowe zmienia się – podlega okresowej weryfikacji. Zmieniają się również, podawane w kolejnych rozdziałach wysokości świadczeń.

займ онлайнкредиты онлайн

Szukaj

f t g m